حسن روحانی؛ سناریوی تکراری دور دوم ریاست جمهوری

روحانی فعلا اراده سخن گفتن علیه موانعی که رهبر جمهوری اسلامی برایش ایجاد کرده ندارد، شاید اینکه برای برجام اروپایی به او نیاز دارد. از سوی دیگر از نگاه او، آنانی که باید بدانند می دانند که رهبر جمهوری اسلامی چه موانعی بر سر دولتش ایجاد کرده و سخن گفتن در اینباره دراین شرایط مشکلی را حل نخواهد کرد.