نظریه‌ انتقادی فوتبال

چندان مبالغه‌آمیز نیست اگر نقش و وزنه‌ نهادهای ورزشی و به‌ویژه فوتبال را، چه در مقیاس بین‌المللی و چه در ایران، همانند و هم‌وزن نهاد دین بدانیم. کیش فوتبال یا فوتبال‌پرستی امروزه همه‌ی مرزهای ملی و عقیدتی را درنوردیده و به یک “پدیده‌ی اجتماعی تام”، بنا به معنای جامعه‌شناختی این اصطلاح، در گستره‌ جهان تبدیل شده است.