فرهنگ و هنر در هفته ای که گذشت، روزشمار تدفین مطبوعات

سومین هفته مرداد، قلب داغ تابستان، در میان فریادهای افشاگری ها، همزمان با افزایش رقم های تخلف و فساد مالی، و تهدید دادستان به چوبه دار اعدام، خبر رسید که روز خبرنگار است و مراسم تدفین مطبوعات کشور نزدیک. چنین بود که روزنامه نگاران بی آن که به خیابان بریزند و همصدا با دیگر آسیب دیدگان وضعیت اقتصادی شعار سر دهند، با تعجب دیدند جلو دفتر روزنامه بیلبورد بزرگی ست که از آن ها تجلیل کرده است.