انتخابات افغانستان; ثبت ده‌ها پرونده رسمی تخطی‌ در توزیع شناسنامه

همایون محتاط، رئیس اداره ثبت احوال نفوس افغانستان می‌گوید در کارزار توزیع شناسنامه‌های کاغذی برای رای دهندگان، پنج میلیون شناسنامه توزیع شده است. به گفته او ۴۲ پرونده رسمی تخطی‌در این روند در دادستانی کل ثبت شده است. در چند ماه اخیر چندین مورد از ضبط صدها شناسنامه تقلبی گزارش شد.