مهاجران خشکسالی در ایران به دنبال سرپناه

بحران خشکسالی و کم آبی چندین سال است که گریبان ایران را گرفته است. نبود مدیریت صحیح، مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، سد سازی و کمی بارش از عمده دلایلی است که موجب مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها و یا مهاجرت از استانی به استان دیگری شده است.