ناپدیدشدگان تاجیک؛ بستگان هنوز در انتظار

به بهانه روز جهانی ناپدیدشدگان به چند خانواده ‌در مناطق مختلف تاجیکستان سر زدم که سال‌هاست با یاد عزیزان گمشده خود زندگی می‌کنند. در تاجیکستان دست‌کم چهار گروه از افراد ناپدید شده‌اند.