گزینه های روی میز ایران برای افغانستان

وزیرخارجه ایران، محمد جواد ظریف این هفته در مصاحبه ی به اهرم های فشار ایران بر افغانستان در مسئله رودخانه هیرمند اشاره کرده است. اما این اهرم ها دقیقا چیست و آیا آنگونه که آقای ظریف مدعی است به واسطه ی این اهرم های فشار، ایران میتواند افغانستان را به پذیرش حقابه ی هامون مجاب یا مجبور کند؟ و اگر این اهرم ها کافی نیست، راه حل چه میتواند باشد؟