جنگ قدرت در پارلمان عراق؛ دو رقیب مدعی چه گروه‌هایی هستند؟

دو تشکل در مجلس عراق شکل گرفته که هر دو خود را داری اکثریت کافی برای به عهده گرفتن تشکیل دولت آینده این کشور می دانند. تشخیص اینکه حق با کدام طرف است با “دادگاه اتحادیه” بالاترین مرجع قضائی در عراق است.