آب از افغانستان برای نجات سیستان، قیمت چند؟

آیا قیمت گذاری آب راه حل مسئله هیرمند است؟ بسیاری از افغان ها باور دارند که آب هم مثل نفت ذی قیمت است ولی نمیدانند چقدر می ارزد. اختلافات آبی بر سر رودخانه ی هیرمند و تشنگی هامون، امروز در صدر موضوعات سیاست خارجی ایران و افغانستان است و به رغمِ جلسات متعدد و تفاهمنامه مشترک، همچنان آبی به سیستان نمیرسد.