افغانستان به سوی ایده‌آل طالبان پیش می‌رود؟

منازعه افغانستان به بن بستی انجامیده که ختم آن از طریق غلبه نظامی هیچ یک از طرفهای جنگ محتمل به نظر نمیرسد. بن‌بست های نظامی، اصولا، زمینه ساز روی آوردن طرفهای جنگ به مذاکره به حیث یگانه شیوه حل منازعه است. اما این قاعده در شرایط کنونی در مورد افغانستان زیاد صادق به نظر نمیرسد.