حسن روحانی می‌گوید بعضی از جناح‌های سیاسی از وضعیت اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند

حسن روحانی می گوید بحران اقتصادی در ایران، فقط نتیجه تحریم های آمریکا نیست و دلایل داخلی هم دارد.