همایش ایران‌پژوهی: روایت خاموشان جنگ

بررسی همه نکات و زیر و بم‌های طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم به این زودی ممکن نمی‌شود. دست کم شرکت‌کنندگان در یکی از میزگردهای همایش ایران‌پژوهی معتقد بودند که هنوز نقش بسیاری از کسانی که در جنگ ایران و عراق شرکت داشتند یا از آن متاثر شده‌اند بررسی نشده است.