آیا شرق آلمان به جبهه ضد مهاجران تبدیل شده؟

کشته شدن دو مرد آلمانی در دعواهای جداگانه با مهاجران در ایالت‌های زاکسن-انهالت و زاکسن، این دو ایالت شرقی آلمان را به صحنه تظاهرات و اعتراضات گروه‌های راستگرا و نئونازیست تبدیل کرده و موجب نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد خشونت‌های بیشتر و خارجی‌ستیزی شده است.