بانک مرکزی ایران: نقدینگی در یک سال بیست درصد افزایش یافته

بانک مرکزی ایران در گزارشی که امروز منتشر کرده از افزایش حجم نقدینگی در ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال به حدود ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که از تیر ماه سال قبل بیش از بیست درصد افزایش داشته است.