حراست وزارت اقتصاد ایران آمریکا را در ‘اغتشاش ارزی’ مقصر دانست

مرکز حراست وزارت اقتصاد ایران در گزارشی آمریکا را متهم کرده است که به واسطه همسایگان ایران به “القای شوک‌های زمان‌بندی شده” برای ضربه به ریال ایران می‌پردازد.