فرانسه مسئولیت شکنجه و قتل یک کمونیست در جنگ الجزایر را پذیرفت

دولت فرانسه مسئولیت شکنجه و قتل یک فعال کمونیست را در جریان جنگ الجزایر پذیرفته است. موریس اودن، ریاضیدانی فرانسوی بود که در دانشگاه الجزایر کار می‌کرد و عضو حزب کمونیست الجزایر بود.