کارت الکترونیک تامین کالاهای اساسی ‘ماهانه صد هزار تومان شارژ می‌شود’

ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز گفت کارت الکترونیک تامین کالاهای اساسی روزمره برای هشت دهک افراد جامعه، ماهانه صد هزار تومان شارژ می‌شود. نماینده مجلس ایران گفت این طرح نه به دلیل کمبود کالا است نه برای کوپنی کردن کالاها بلکه طرح انضباط اقتصادی است.