کره شمالی و کره جنوبی دفتر رابط دایم تاسیس کردند

همزمان با افزایش فعالیت آمریکا و متحدان آن کشور برای وادار کردن حکومت کره شمالی به تسریع در روند توقف برنامه‌های اتمی و موشکی خود، دولت‌های کره شمالی و جنوبی یک دفتر رابط دایم در منطقه حایل بین دو کشور ایجاد کرده و گفته‌اند هدف از این اقدام پایان دادن به چندین دهه خصومت بین دو کشور است.