#شما؛ پروژه پروموت در افغانستان، فاصله زیاد از هدف اصلی

در گزارش تازه سیگار (اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان) پروژه پرومو با هدف اصلی خود فاصله زیادی دارد. برخی معتقدند این پروژه بی‌فایده و ضعیف برنامه‌ریزی شده است.