اتاق تجارت افغانستان نگران خروج سرمایه‌گذاران این کشور

اتاق تجارت افغانستان می‌گوید ناامنی و چشم‌انداز تیره و تار از آینده سیاسی این کشور باعث شده که بیشتر بازرگانهای افغان سرمایه‌شان را به خارج منتقل کنند.