بیومتریک، گامی به سوی مبارزه با فساد در افغانستان؟

وزارت داخله افغانستان می‌گوید تاکنون حدود پنج میلیون نفر در این کشور بیومتریک شده و با گسترش برنامه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، اطلاعات شخصی بخش عمده شهروندان این کشور در سیستم بیومتریک دولت ثبت خواهد شد.