سفیر آمریکا روسیه را به کمک به کره شمالی برای دور زدن تحریم ها متهم کرد

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روسیه را متهم کرده که به طور سازمان یافته و گسترده به کره شمالی برای دور زدن تحریم ها کمک می کند. سفیر روسیه، این اتهام را بی اساس خواند و گفت که آمریکا از کمیته ناظر بر تحریم ها به عنوان یک ابزار برای “مجازات” کره شمالی استفاده می کند.