مامور گشت مرزی آمریکا ‘به قتل ها اعتراف کرد’

پلیس در آمریکا می گوید یک مامور مرزی به قتل چهار زن و تعرض به یک زن دیگر اعتراف کرده است. پلیس گفت زنان به قتل رسیده تن فروشی می کردند و آقای اورتیز همه آنها را به ضرب گلوله به سر کشته بود.