گاندی می‌خواست زنان ‘تن به سکسی که هدف آن لذت جنسی است ندهند’

گاندی استفاده از داروهای ضد بارداری از سوی زنان را معقول نمی‌دانسته اما در برابر اقدام مردان برای عقیم کردن خودشان مانعی نمی‌دیده است.