نامزد ترامپ برای دیوان عالی و زنی که او را متهم کرده در سنا شهادت می دهند

سنای آمریکا از برت کاوانا نامزد دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا و زنی که او را متهم به تعرض جنسی در سنین نوجوانی کرده خواسته است در کمیته قضایی این مجلس شهادت دهند.