چرا رفتار بد اشکالی ندارد؟

خیلی از مردم هر روز از رفتارهای ناپسند دیگران شکایت می‌کنند، اما معیار رفتار خوب و بد چیست؟ هر چند که بسیاری از مردم “عقل سلیم” را معیار رفتار درست در محیط‌های عمومی مثل رستوران، مترو و تئاتر می‌دانند، مرز بین رفتار قابل قبول با رفتار غیر قابل قبول از فرد به فردی دیگر و از محل به محلی دیگر فرق دارد.