مه و هوای پاییزی در چهار گوشه ایران

عکس احسان از تهران مه‌آلود را که ظهر در کانال تلگرام گذاشتیم، با انبوهی از عکس‌های مخاطبانی مواجه شدیم که هوای مه‌آلود و منظره‌های پاییزی ذوق عکاسی‌شان را شکوفا کرده بود. سایه روشن‌های مناظر ایران را در اولین روزهای آذرماه در این آلبوم پربار ببینید