تجمع گروهی از مدیران آژانس‌ اتومبیل تهران: ‘مرگ بر نرم‌افزار نفوذی’

ده‌ها رئیس آژانس اتومبیل کرایه تهران و کرج امروز در اعتراض به فعالیت اپلیکیشن‌های تاکسی روی تلفن‌های هوشمند در مقابل مجلس در تهران تجمع کردند.

تجمع گروهی از مدیران آژانس‌ اتومبیل تهران: ‘مرگ بر نرم‌افزار نفوذی’

ده‌ها رئیس آژانس اتومبیل کرایه تهران و کرج امروز در اعتراض به فعالیت اپلیکیشن‌های تاکسی روی تلفن‌های هوشمند در مقابل مجلس در تهران تجمع کردند.

تجمع گروهی از مدیران آژانس‌ اتومبیل تهران: ‘مرگ بر نرم‌افزار نفوذی’

ده‌ها رئیس آژانس اتومبیل کرایه تهران و کرج امروز در اعتراض به فعالیت اپلیکیشن‌های تاکسی روی تلفن‌های هوشمند در مقابل مجلس در تهران تجمع کردند.

تجمع گروهی از مدیران آژانس‌ اتومبیل تهران: ‘مرگ بر نرم‌افزار نفوذی’

ده‌ها رئیس آژانس اتومبیل کرایه تهران و کرج امروز در اعتراض به فعالیت اپلیکیشن‌های تاکسی روی تلفن‌های هوشمند در مقابل مجلس در تهران تجمع کردند.