‘برای اولین بار در ۸ سال اخیر ایران در میان پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران نیست’

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که یک نهاد غیردولتی حامی این صنف در جهان است در گزارش خود درباره وضیعت روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۶ می‌گوید که کشورهای ترکیه، چین، مصر، اریتره و اتیوپی بیشترین آمار زندانی کردن روزنامه‌نگاران را در این سال به خود اختصاص داده اند و برای اولین بار در هشت سال اخیر ایران در میان پنج کشور این فهرست قرار ندارد.

‘برای اولین بار در ۸ سال اخیر ایران در میان پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران نیست’

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که یک نهاد غیردولتی حامی این صنف در جهان است در گزارش خود درباره وضیعت روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۶ می‌گوید که کشورهای ترکیه، چین، مصر، اریتره و اتیوپی بیشترین آمار زندانی کردن روزنامه‌نگاران را در این سال به خود اختصاص داده اند و برای اولین بار در هشت سال اخیر ایران در میان پنج کشور این فهرست قرار ندارد.

‘برای اولین بار در ۸ سال اخیر ایران در میان پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران نیست’

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که یک نهاد غیردولتی حامی این صنف در جهان است در گزارش خود درباره وضیعت روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۶ می‌گوید که کشورهای ترکیه، چین، مصر، اریتره و اتیوپی بیشترین آمار زندانی کردن روزنامه‌نگاران را در این سال به خود اختصاص داده اند و برای اولین بار در هشت سال اخیر ایران در میان پنج کشور این فهرست قرار ندارد.