Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

«آیا جای حکمت خالی مانده است؟»

سلام. به نظر من اگر کسی در یک موقعیتِ خاصّ چیزی بگوید که در «صدفِ» تجربه های او، با اندیشۀ عمیق و شناختِ دقیق، به «مرواریدِ» نکته ای شنیدنی و ماندنی تبدیل شده باشد، حرفش باد هوا نمی شود. زبان به زبان می گردد، در ذهنها می ماند، گویندۀ اصلیش فراموش می شود.

سلام. به نظر من اگر کسی در یک موقعیتِ خاصّ چیزی بگوید که در «صدفِ» تجربه های او، با اندیشۀ عمیق و شناختِ دقیق، به «مرواریدِ» نکته ای شنیدنی و ماندنی تبدیل شده باشد، حرفش باد هوا نمی شود. زبان به زبان می گردد، در ذهنها می ماند، گویندۀ اصلیش فراموش می شود.

Leave a Reply