Categories
نرم افزار حسابداری

واکاوی یک تحقیر تاریخی؛شیش تایی ها تبانی بود؟

با اخراج ناگهانی الله وردی از تاج گمانه زنی ها برای تبانی احتمالی قوت گرفت اما آیا به راستی جواد الله وردی که با مصدومیتی مختصر در ترکیب تاج قرار گرفته بود مقصر اصلی پذیرفتن ۶ گل از پرسپولیس بود؟

Leave a Reply