Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چه کسانی در ایران با حکم رهبر منصوب می‌شوند؟

رهبر ایران فرمانده کل نیروهای مسلح است، بر کار قوای اصلی نظارت می‌کند و در هر گوشه و کنار نماینده‌ای دارد. بخشی از منصوبان او به حکم قانون اساسی انتخاب می‌شوند و گروهی دیگر بر اساس قوانین و مصوبات دیگر یا به حکم ولی فقیه بودنش.

رهبر ایران فرمانده کل نیروهای مسلح است، بر کار قوای اصلی نظارت می‌کند و در هر گوشه و کنار نماینده‌ای دارد. بخشی از منصوبان او به حکم قانون اساسی انتخاب می‌شوند و گروهی دیگر بر اساس قوانین و مصوبات دیگر یا به حکم ولی فقیه بودنش.