Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نوایی؛ دانته ترکی جغتایی و پیشگام رنسانس شرق

نقش نوایی در تکامل ترکی چغتایی (زبان ازبیکی) همپایۀ نقشی است که دانته شاعر بزرگ ایتالیا با ‘کمدی الهی’ در احیای زبان ایتالوی و فردوسی با ‘شاهنامه’ خود در پیشرفت و توسعه زبان فارسی دری ایفا کرده‌اند.

نقش نوایی در تکامل ترکی چغتایی (زبان ازبیکی) همپایۀ نقشی است که دانته شاعر بزرگ ایتالیا با ‘کمدی الهی’ در احیای زبان ایتالوی و فردوسی با ‘شاهنامه’ خود در پیشرفت و توسعه زبان فارسی دری ایفا کرده‌اند.