Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

درد امراض ‘خیالی’ کاملا واقعی است

احساسات می‌توانند بدن را به شکلی تحت تاثیر قرار دهند که درست به اندازه بیماری‌های جسمی باعث رنج و نگرانی شوند. در واقع حدود ۳۰ درصد مراجعان به پزشک خانواده و ۵۰ درصد مراجعان به متخصص زنان ناراحتی‌هایی دارند که آنها را نمی‌توان با دلایل جسمی توضیح داد.

احساسات می‌توانند بدن را به شکلی تحت تاثیر قرار دهند که درست به اندازه بیماری‌های جسمی باعث رنج و نگرانی شوند. در واقع حدود ۳۰ درصد مراجعان به پزشک خانواده و ۵۰ درصد مراجعان به متخصص زنان ناراحتی‌هایی دارند که آنها را نمی‌توان با دلایل جسمی توضیح داد.