Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

راز مهاجرت ‌شاه‌پروانه کشف شد

دانشمندان بر این باورند که راز مهاجرت بزرگ شاه‌‌پروانه‌ها (پروانه مونارک)- یکی از معروفترین و شگفت‌انگیزترین اسرار طبیعت- را دریافته‌اند. شاه‌پروانه تنها حشره‌ای که چنین مهاجرت طولانی‌ای دارد و حدود هشت هزار کیلومتر از فراز کوههای بلند مهاجرت می‌کند.

دانشمندان بر این باورند که راز مهاجرت بزرگ شاه‌‌پروانه‌ها (پروانه مونارک)- یکی از معروفترین و شگفت‌انگیزترین اسرار طبیعت- را دریافته‌اند. شاه‌پروانه تنها حشره‌ای که چنین مهاجرت طولانی‌ای دارد و حدود هشت هزار کیلومتر از فراز کوههای بلند مهاجرت می‌کند.