Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رسم “به بد دادن” در افغانستان

در افغانستان یک رسم قدیمی همچنان قربانی می گیرد. به بد دادن یا دادن دختران به خانواده شاکی به جای خون بها. رسمی که بیشتر در روستاها رایج است.

در افغانستان یک رسم قدیمی همچنان قربانی می گیرد. به بد دادن یا دادن دختران به خانواده شاکی به جای خون بها. رسمی که بیشتر در روستاها رایج است.