Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

طرح انتقال آب خزر به سمنان دوباره روی میز

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اخیرا خبر انتقال آب دریای عمان وخلیج فارس به استان یزد را اعلام کرد. دولت همچنین می خواهد پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان را از سرگیرد. اما این طرح مخالفان زیادی هم دارد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اخیرا خبر انتقال آب دریای عمان وخلیج فارس به استان یزد را اعلام کرد. دولت همچنین می خواهد پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان را از سرگیرد. اما این طرح مخالفان زیادی هم دارد.