Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نمایش ‘سامانه موشکی اس-۳۰۰’ در ایران

در مراسم رژه روز ارتش در ایران تجهیزاتی با عنوان "سامانه موشکی برد بلند راهبردی اس-۳۰۰" به نمایش درآمده است. تحویل این سیستم دفاع موشکی ساخت روسیه به ایران با ابهامات زیادی همراه بوده است.

در مراسم رژه روز ارتش در ایران تجهیزاتی با عنوان "سامانه موشکی برد بلند راهبردی اس-۳۰۰" به نمایش درآمده است. تحویل این سیستم دفاع موشکی ساخت روسیه به ایران با ابهامات زیادی همراه بوده است.