Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شهردار زنجان در پی مرگ یک کودک بازداشت شد

خبرگزاری قوه قضاییه ایران از بازداشت شهردار زنجان و همین طور شهردار یکی از مناطق این شهر به دلیل مرگ یک کودک شش ساله خبر داده است. بنا بر این گزارش این پسر شش ساله در چاهی عمیق افتاده که حفاظ و درپوش نداشته و به علت خفگی در آب جان خود را از دست داده است.

خبرگزاری قوه قضاییه ایران از بازداشت شهردار زنجان و همین طور شهردار یکی از مناطق این شهر به دلیل مرگ یک کودک شش ساله خبر داده است. بنا بر این گزارش این پسر شش ساله در چاهی عمیق افتاده که حفاظ و درپوش نداشته و به علت خفگی در آب جان خود را از دست داده است.