Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ماکت طاق نصرت باستانی پالمیرا در لندن به نمایش گذاشته شد

ماکتی از طاق نصرت شهر باستانی پالمیرا در سوریه که توسط داعش ویران شده در میدان ترافالگار نصب شده و قرار است این ماکت پس از لندن در چند شهر دیگر به نمایش گذاشته شود.

ماکتی از طاق نصرت شهر باستانی پالمیرا در سوریه که توسط داعش ویران شده در میدان ترافالگار نصب شده و قرار است این ماکت پس از لندن در چند شهر دیگر به نمایش گذاشته شود.