Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رئیس فرمول یک: زنان را نباید در ‘فرمول یک’ زیاد جدی گرفت

برنی اکلستون، رئیس مسابقات فرمول یک گفته است که رانندگان زن را "نباید جدی گرفت" و به باور او زنان از "نظر فیزیکی" توانایی راندن اتومبیل‌های پرسرعت را ندارند.

برنی اکلستون، رئیس مسابقات فرمول یک گفته است که رانندگان زن را "نباید جدی گرفت" و به باور او زنان از "نظر فیزیکی" توانایی راندن اتومبیل‌های پرسرعت را ندارند.