Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روحانی در مورد ‘گشت اخلاقی نامحسوس’: کرامت انسانی باید حفظ شود

رئیس جمهوری ایران در مورد اقدام پلیس در استفاده از چند هزار مامور مخفی برای زیر نظر گرفتن رفتار اجتماعی شهروندان با یادآوری اینکه دولت تنها در برخی موارد امکان اجرایی دارد، گفته است که کرامت انسانی مقدم بر دین است و باید حفظ شود.

رئیس جمهوری ایران در مورد اقدام پلیس در استفاده از چند هزار مامور مخفی برای زیر نظر گرفتن رفتار اجتماعی شهروندان با یادآوری اینکه دولت تنها در برخی موارد امکان اجرایی دارد، گفته است که کرامت انسانی مقدم بر دین است و باید حفظ شود.