Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نگاهی به مهاجرت به اروپا با هفت نمودار

ورود بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو در سال ۲۰۱۵ به اروپا بحران بزرگی به وجود آورد. کشورهای اروپایی هنوز هم برای کنار آمدن با این موج گسترده مهاجرت مشکل دارند و در مورد بهترین روش برای پذیرش و اسکان آنها دچار اختلاف هستند.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو در سال ۲۰۱۵ به اروپا بحران بزرگی به وجود آورد. کشورهای اروپایی هنوز هم برای کنار آمدن با این موج گسترده مهاجرت مشکل دارند و در مورد بهترین روش برای پذیرش و اسکان آنها دچار اختلاف هستند.