Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دیدبان حقوق بشر خواهان درمان فوری امید کوکبی شد

دیدبان حقوق بشر خواهان دسترسی فوری امید کوکبی به امکانات درمانی مناسب شده است. مدیر بخش خاورمیانه این سازمان گفته است: ‘ایران در تامین امکانات درمانی برای زندانیان، به خصوص برای زندانیان سیاسی، سابقه نامطلوبی دارد.’

دیدبان حقوق بشر خواهان دسترسی فوری امید کوکبی به امکانات درمانی مناسب شده است. مدیر بخش خاورمیانه این سازمان گفته است: ‘ایران در تامین امکانات درمانی برای زندانیان، به خصوص برای زندانیان سیاسی، سابقه نامطلوبی دارد.’