Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چند و چون پرداخت غرامت به آمریکا‌یی‌ها از دارایی‌های ایران

دیوان عالی آمریکا تأیید کرده است که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های مسدودشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند. گزارش کامبیز فتاحی و گفتگو با منصور فرهنگ.

دیوان عالی آمریکا تأیید کرده است که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های مسدودشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند. گزارش کامبیز فتاحی و گفتگو با منصور فرهنگ.