Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نپال، یک سال بعد از زلزله بزرگ

یکسال پیش بود که زمین لرزه پرقدرتی نپال را تکان داد. نزدیک به 9هزار نفر جانشان را از دست دادند و بیش از نیم میلیون خانه کاملا ویران شد.

یکسال پیش بود که زمین لرزه پرقدرتی نپال را تکان داد. نزدیک به 9هزار نفر جانشان را از دست دادند و بیش از نیم میلیون خانه کاملا ویران شد.