Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کار در داخل زندان برای تامین مخارج خانواده در بیرون

در زندان پلچرخی کابل، بعضی زندانیان افغان با کار مخارج خانواده اشان را در بیرون از زندان تامین میکنند. از جمله شبه نظامیانی که برای کودکان کاردستی میسازند.

در زندان پلچرخی کابل، بعضی زندانیان افغان با کار مخارج خانواده اشان را در بیرون از زندان تامین میکنند. از جمله شبه نظامیانی که برای کودکان کاردستی میسازند.