Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

خروج هواپیمای ماهان ایر از باند فرودگاه جزیره خارک

این ویدیو را یکی از مخاطبان ما از خارج شدن هواپیمای ماهان ایر از باند فرودگاه جزیره ‫#‏خارک‬ اتفاق افتاده فرستاده است. این پرواز از اهواز عازم جزیره خارک بود که به هنگام فرود به علت باد شدید از باند فرودگاه خارک خارج و باعث آسیب دیدن چرخ جلو هواپیما شد.
این ویدیو را یکی از مخاطبان ما از خارج شدن هواپیمای ماهان ایر از باند فرودگاه جزیره ‫#‏خارک‬ اتفاق افتاده فرستاده است. این پرواز از اهواز عازم جزیره خارک بود که به هنگام فرود به علت باد شدید از باند فرودگاه خارک خارج و باعث آسیب دیدن چرخ جلو هواپیما شد.