Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

درگیری‌های سپاه و نیروهای مسلح کرد؛ نظرات شما

اگر در مناطقی زندگی می کنید که درگیری‌های اخیر بین نیروهای مسلح کرد و سپاه در گرفته، مشاهدات شما از این درگیری‌ها چیست؟ تاثیر این درگیری‌ها بر زندگی مردم منطقه چه بوده؟ راه حل کاهش درگیری‌ها و بازگشت امنیت به این مناطق چیست؟
اگر در مناطقی زندگی می کنید که درگیری‌های اخیر بین نیروهای مسلح کرد و سپاه در گرفته، مشاهدات شما از این درگیری‌ها چیست؟ تاثیر این درگیری‌ها بر زندگی مردم منطقه چه بوده؟ راه حل کاهش درگیری‌ها و بازگشت امنیت به این مناطق چیست؟