Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گزیده سخنان رییس جمهوری در ضیافت افطار با اصحاب فرهنگ و هنر

رییس جمهوری در ضیافت افطار با اصحاب فرهنگ و هنر ، موفقیت جهانی سینما و موسیقی ایران در عرصه جهانی را افتخار ملی دانست و تاکید کرد:اصحاب فرهنگ و هنر در خط مقدم معرفی ایران متمدن و فرهنگ دوست به جهان هستند.
رییس جمهوری در ضیافت افطار با اصحاب فرهنگ و هنر ، موفقیت جهانی سینما و موسیقی ایران در عرصه جهانی را افتخار ملی دانست و تاکید کرد:اصحاب فرهنگ و هنر در خط مقدم معرفی ایران متمدن و فرهنگ دوست به جهان هستند.